Všeobecné obchodní podmínky

pro prodej zboží, poskytování lektorských a instruktorských vzdělávacích kurzů společností Dr.nek s.r.o.

Společnosti:              Dr.nek s.r.o.
Sídlo:                          Rodopská 7, Praha 12 – Modřany
Identifikační číslo:    09240314
(dále jen „Poskytovatel“)

pro poskytování služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

adrese https://dr-nek.cz a https://eshop.dr-nek.cz

Kontaktní údaje :Poskytovatele:
Kontaktní adresa:      Kloboučnická 1442/4, 14000 Praha 4
Kontaktní e-mail:      eshop@dr-nek.cz
Kontaktní telefon:      +420 724 913 584

1. Úvodní ustanovení
1.1.        Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro poskytování služeb v internetovém obchodě
https://dr-nek.cz prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese https://dr-nek.cz
(dále rovněž jen „webové rozhraní“) provozovaném Poskytovatelem.
1.2.        Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Poskytovatele, Kupujícího a
Uživatele. Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi
seznámil.
1.3.        Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským
zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
pozdějších předpisů.
2.     Vymezení pojmů
2.1.        Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu objednat prostřednictvím webového
rozhraní služby. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující,
který spotřebitelem je.
2.2.        Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec
samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.3.        Služby poskytované prostřednictvím webového rozhraní jsou vzdělávací kurzy v oblasti sportu a s tím
související služby specifikované na webovém rozhraní.
3.     Objednávka a uzavření kupní smlouvy
3.1.        Kupující provádí objednávání služeb:
 bez registrace ve webovém rozhraní, tj. přímo prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním
formuláře)
3.2.        Objednávka bez registrace (objednávka učiněná jinak než z uživatelského účtu) musí obsahovat přesný
název objednávané služby (případně číselné označení), množství (resp. délka) a osobní údaje Kupujícího (jméno
a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).
3.3.        Pokud to webové rozhraní umožňuje, může Kupující na základě jím provedené registrace ve webovém
rozhraní přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět
objednání služeb (dále jen „uživatelský účet“). Poskytovatel nenese odpovědnost za případné zneužití
uživatelského účtu třetími osobami.
3.4.        Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet
déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z příslušné kupní smlouvy (včetně
těchto obchodních podmínek).
3.5.        Webové rozhraní obsahuje seznam služeb a informace o nich, a to včetně uvedení cen jednotlivých
služeb. Ceny prezentovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní.
Případné slevy z ceny služeb poskytnuté Poskytovatelem Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže
Poskytovatel uvede výslovně jinak.
3.6.        Prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o
nabídku ze strany Poskytovatele (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku
se nepoužije).
3.7.        Pro objednání služby vyplní Kupující objednávkový formulář (nebo uvede příslušné informace při
telefonické nebo emailové komunikaci) ve webovém rozhraní, který obsahuje zejména informace o službě,
způsobu platby, způsobu a ceně dopravy a identifikační údaje Kupujícího.
3.8.        Před zasláním objednávky Poskytovateli je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do
objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé před a při
zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Poskytovateli kliknutím na tlačítko „odeslat
přihlášku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné.
3.9.        Poskytovatel si vyhrazuje právo po odeslání Zákazníkovy objednávky na opravu případných
nepřesností, které mohou vzniknout při zpracování objednávky kupujícím do databáze či v důsledku změny
okolností na straně poskytovatele služeb, které nebylo možné v nabídce uvést, které současně nemají žádný vliv
na kvalitu poskytovaných služeb.
3.10.     Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena)
doručením přijetí objednávky (akceptací, dále jen „přijetí objednávky“), jež je Poskytovatelem zasláno
Kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Kupujícího a následně uhrazením celé
kupní ceny. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to
v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.
3.11.     Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady
vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy
(především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

3.12.     Kupní smlouvou se Poskytovatel zavazuje dodat Kupujícímu službu uvedené v objednávce a Kupující
se zavazuje toto službu od Poskytovatele či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Poskytovateli kupní cenu
služby uvedenou v objednávce.
3.13.     Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Poskytovatelem telefonicky nebo emailovou
zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese Poskytovatele. Všechny objednávky přijaté
Poskytovatelem jsou závazné.
4.     Platební podmínky a poskytnutí služby
4.1.        Kupující má možnost zaplatit cenu za službu Poskytovateli uvedených ve webovém rozhraní některým z
níže uvedených způsobů:
 bezhotovostně převodem na účet Poskytovatele č. 304143/5500, vedený u společnosti Raiffeisen
bank (dále jen „účet prodávajícího“);
 v hotovosti na místě poskytování služeb uvedených v závazné objednávce Kupujícího, potvrzené
Poskytovatelem po domluvě s Poskytovatelem
Splatnost úhrady kupní ceny, ke které je Kupující vyzván Poskytovatelem se řídí odstavcem 4.4 a
následujícími těchto obchodních podmínek.
Kupující hradí celou částku Poskytovateli na základě vystavené faktury Kupujícímu.
4.3.        Platba služby je možná v českých korunách (Kč).
4.4.        Není-li dohodnuto jinak, je kupní cena splatná dle údajů na faktuře zaslané Kupujícímu. Objednávka,
která nebude Kupujícím uhrazena dle těchto obchodních podmínek, bude Poskytovatelem po opakované
výzvě zrušena.
4.5.        V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu služby společně s uvedením
variabilního symbolu platby – číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit
kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.
4.6.        Kupující bere na vědomí, že má právo do 14 dnů od uzavření smlouvy právo od smlouvy
odstoupit (viz článek 5 těchto obchodních podmínek). Během této doby mu služba nebude poskytnuta,
ledaže o to výslovně písemnou formou požádá. Pokud o dřívější poskytnutí služby Kupující požádá, ztrácí
nárok na odstoupení od smlouvy podle článku 5 a následujících.
4.7.        Termín poskytnutí služby je zvolená Kupujícím dle vlastního výběru na základě webového
rozhraní a je závaznou součástí objednávky. Závaznou rezervaci termínu provádí Kupující a Poskytovatel se
zavazuje Kupujícímu tento nabídnutý termín poskytnout. Změna doby poskytnutí služby závisí na dohodě
Poskytovatele a Kupujícího; zpravidla nebude služba poskytnuta později než do 260 pracovních dnů od připsání
kupní ceny na účet Poskytovatele, resp. do 260 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy v případě platby na
místě při poskytnutí služby.
4.8.        Služba je poskytována na místě uvedeném na webovém rozhraní; v případě individuální domluvy
o jiném místě poskytování bere Kupující na vědomí, že mu mohou být účtovány náklady spojené
s dopravou a kompenzací doby strávené dopravou. Tyto náklady budou Kupujícímu sděleny před
odesláním objednávky.
5.     Odstoupení od kupní smlouvy
5.1.        Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy o
poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty
pro odstoupení od smlouvy a Poskytovatel před uzavřením smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém
případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.2.        Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má
Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to
do čtrnácti dnů od uzavření kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zaslat na Kontaktní
e-mail Poskytovatele.
5.3.        V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 5.2 těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od
počátku ruší.
5.4.        Poskytovatel vrátí Kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě kupní smlouvy přijal.
Poskytovatel peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to (i) stejným způsobem,
jakým je od Kupujícího přijal.
5.5.        Odstoupí-li Kupující od smlouvy, a Poskytovatel s plněním na základě výslovné žádosti Kupujícího
začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Kupující Poskytovateli poměrnou část
sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.
5.6.        Je-li společně se službou poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací
podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti
a Kupující je povinen poskytnutý dárek vrátit.
5.7.        Pokud Kupující neodstoupí od smlouvy do okamžiku před započetím poskytování služby a
nedojde k převzetí objednaných služeb Kupujícím, stává se výše celkové kupní ceny služby majetkem
Poskytovatele a to 1. dnem poskytování služeb.
5.8.        Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nedostatečně naplněné kapacity
pro poskytování služeb ve vybraném termínu Kupujícím, nebo z jiných důvodů, které Poskytovateli
neumožňují splnění objednané služby Kupujícím. O těchto skutečnost Poskytovatel bez zbytečných průtahů
Kupujícího včas vyrozumí pomocí údajů, které Kupující zadal do objednávkového formuláře.
5.9.     V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 5.7. těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od
počátku ruší a odstoupení se dále řídí bodem 5.4. těchto obchodních podmínek.
6.     Odpovědnost za vady
6.1.        Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména
ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až2117 a§ 2158 až 2174 občanského zákoníku).
6.2.        Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Kupující u Poskytovatele na Kontaktní
adrese Poskytovatele, jakékoliv provozovně Poskytovatele nebo na adrese sídla Poskytovatele, případně v místě
poskytování služby. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího
oznámení o reklamaci služby.
6.3.        Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu poskytování. Skryté vady je Kupující povinen
reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozví.
6.4.        Poskytovatel odpovídá Kupujícímu za to, že poskytovaná služba je ve shodě s kupní smlouvou. Shodou
s kupní smlouvou se rozumí zejména to, že obsah služby odpovídá popisu, poskytuje ji osoba v popisu služby
uvedená, je poskytována řádně s odbornou péčí a trvá uvedenou dobu.
6.5.        Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne
uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.
6.6.        V případě sporné reklamace rozhodne Poskytovatel o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne
uplatnění reklamace.
7.     Ochrana osobních údajů
7.1.        Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
7.2.        Poskytovatel prohlašuje, že není registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů a že získané osobní
údaje jsou využívány pouze pro účely plnění smlouvy.
7.3.        Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení,
adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové
identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede
v objednávce nebo při registraci uživatelského účtu (dále společně vše rovněž jen jako „osobní údaje“), a to až
do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
7.4.        Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Poskytovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
7.5.        Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných
práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné
žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní
údaje Kupujícího Poskytovatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují osoby podílející se na
poskytnutí služby Kupujícímu, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je
nutný pro poskytnutí služby.
7.6.        Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v
elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
7.7.        Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o
dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
7.8.        V případě, že by se Kupující domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se
zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
 požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
7.9.        Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto
informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou
úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
7.10.     Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem
Poskytovatele na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení
Poskytovatele. Souhlasy dle obou předcházejících vět může Kupující kdykoli odvolat.
8.     Závěrečná ustanovení
8.1.        V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními
podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém
rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné
z webového rozhraní.
8.2.        Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost
Poskytovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný
živnostenský úřad. Kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí též Česká obchodní inspekce
(http://www.coi.cz/) a práva na ochranu spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich
ochranu. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/).
Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím své výše uvedené emailové

adresy, případně se může Kupující obracet na zájmová sdružení a jiné subjekty působící v rámci ochrany práv
spotřebitelů. Poskytovatel není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové
dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).
8.3.        Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i
z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných
ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo
neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a
doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
8.4.        Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Poskytovatelem v elektronické
podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a
obchodních podmínek Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena). Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek
poskytne Poskytovatel Kupujícímu na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě zasláním emailem)
8.5.        Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí
vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.
8.6.        V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne Poskytovatel Kupujícímu
bezodkladně veškeré potřebné informace.
8.7.        Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva
České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
8.8.        Případné spory vzniklé mezi Poskytovatelem a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou.
V takových případech může Kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, jakým je například Česká
obchodní inspekce či spor řešit prostřednictvím k tomu určené online ODR platformy. Více informací o
mimosoudním řešení sporů naleznete například na webových stránkách České obchodní inspekce. Poskytovatel
upřednostňuje vyřešení sporů přednostně vzájemnou dohodou mezi Poskytovatelem a Kupujícím dříve než bude
přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 20. 4. 2017

Podmínky ochrany osobních údajů a zásady zpracování osobních údajů dle GDPR

 1. Tyto podmínky ochrany osobních údajů a zásady zpracování osobních údajů byly vypracovány v souladu s nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) (dále jen „Zásady“) doplňují Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb a produktů Body Wraps.
 1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů informují subjekt údajů o zpracování osobních údajů, které nám zákazník poskytl nebo které zpracováváme na základě plnění smlouvy (např. seznam objednaného zboží).
 2. Tyto Zásady se vztahují na následující situace:
 1. Zákazník si u nás objednal zboží nebo služby a zpracováváme osobní údaje pro splnění objednávky.
 2. Zákazník si u nás objednal zboží nebo služby a zpracováváme osobní údaje pro splnění objednávky. Těmto zákazníkům zároveň posíláme obchodní sdělení (např. newslettery).
 3. Zpracováváme osobní údaje i jiných osob, než zákazníků pro účely marketingu, pokud nám tyto osoby poskytly osobní údaje a daly nám souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu.
 1. Veškeré vaše osobní údaje shromažďujeme především pro vaši lepší informovanost v oblasti provozu webových stránek [www.dr-nek.cz], pro lepší orientaci v rozsáhlých službách Body Wraps, souvisejících doplňkových aktivitách, ale v neposlední řadě také kvůli vašemu komfortu a bezpečnosti.
 2. Všechny osobní údaje zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování a aktivitě zákazníka.

I.

Základní ustanovení

 1. Poskytovatel je správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 GDPR je Dr.nek s.r.o. IČ:09240314 se sídlem: Rodopská 3150/7, Praha 12-Modřany, 14300 (dále jen: „Správce“).
 2. Kontaktní údaje Správce jsou

adresa: Kloboučnická 1442/4, 14000 Praha 4

email:    eshop@dr-nek.cz

telefon: +420 724 913 584

 1. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále jen „Osobní údaje“).
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu Osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných Osobních údajů

 1. Správce zpracovává Osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo Osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.  
 3. Pokud jako uživatel neposkytnete své osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu se správcem a/nebo poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Správce.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování Osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí Osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí Osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany Správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává Osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním Osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje zlikviduje a vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů nejsou žádné osoby.
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (dr-nek.cz) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.

Vaše práva

 1. Odesláním vyplněného internetového objednávkového formuláře berete na vědomí, že  započne zpracovávání Osobních údajů Správcem a že jste srozuměn s podmínkami ochrany Osobních údajů, vyjadřujete svůj souhlas s jejich zněním a v celém rozsahu je akceptuje.
 2. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým Osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu Osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz Osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.  
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
 1. V případě, že by se jste se jako uživatel domníval, že Správce provádí zpracování Vašich Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:
  1. požádat Správce o vysvětlení a to e-mailem na adresu eshop@dr-nek.cz;
  2. vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu eshop@dr-nek.cz, aby Správce zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Správce o námitce neprodleně rozhodne a informuje Vás jako uživatele. Nevyhoví-li Správce námitce, máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 2. Požádáte-li o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je Vám správce povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem na adrese eshop@dr-nek.cz.
 3. Pokud uplatníte právo na přístup k Osobním údajům v elektronické formě, Správce Vám  požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže požádáte o jiný způsob poskytnutí informací.
 4. Správce je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.
 5. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 6. Jako uživatel  jste povinen Správci poskytnout pouze pravdivé a přesné osobní údaje.
 7. Správce vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.
 8. Osobní údaje uživatelů nebudou předávány žádným třetím osobám, do třetí země ani mezinárodní organizaci.
 9. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.
 10. Jako uživatel berete na vědomí, že Vaše osobní údaje jsou uloženy v datacentrech společnosti Google LLC. Provozovatel využívá služby G Suite a Google Cloud Platform, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů.
 11. Jako uživatel berete na vědomí, že může docházet k ukládání cookies společnosti Google LLC na jeho zařízenía také na cloudech společnosti WEDOS Internet, a.s.
 12. .

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Osobních údajů dle GDPR tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť Osobních údajů v listinné podobě, zejména zálohy, hesla, antivorvé programy, šifrování.
 3. Správce prohlašuje, že jím řijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Správce pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů, a včas obnovuje dostupnost Osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.
 4. Poskytovatel tímto prohlašuje, že Ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním předpisům Správce. K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Správce. Tyto oprávněné osoby Správce, které zpracovávají Osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o Osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Správce zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Správce zajistí, že tato povinnost pro Správce i oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu ke Správci.

VIII.

Závěrečná ustanovení

  1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany Osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany Osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky a GDPR, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Vámi a Správcem jsou příslušné české soudy.
 2. Uživatelé, kteří prostřednictvím objednávkového formuláře poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy se Správcem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Správce jejich činnost nijak neřídí.
 3. Správce je oprávněn tyto Zásady změnit. Novou verzi Zásad ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto Zásad na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste Správci poskytl/a.

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

©2024 DR-Nek.cz 

Log in with your credentials

Forgot your details?